Chinese

一…月活動預告…注音闖關…流感疫苗…班歌表演…校外教學 活動前會發通知單詳細說明…二)班歌歌詞已黏貼於聯絡簿,有空可以播放影片,讓孩子多練習…三)今天開始 yī … yuè huó dòng yù gào … zhù yīn chuǎng guān … liú gǎn yì miáo … bān gē biǎo yǎn … xiào wài jiào xué ? huó dòng qián huì fā tōng zhī dān xiáng xì shuō míng … èr ) bān gē gē cí yǐ nián tiē yú lián luò bù , yǒu kòng kě yǐ bō fàng yǐng piàn , ràng hái zi duō liàn xí … sān ) jīn tiān kāi shǐ

No comments